The number 4The number 3The number 9The number 5The number 8
Vedtekter

Vedtekter for Vestfold Ukuleleklubb (VUK) 11 03 2014

§ 1     ORGANISASJON

Vestfold Ukuleleklubb, forkortet VUK, er stiftet 23. september 2003.

Det tas sikte på at VUK går inn som gruppemedlem i Norsk Viseforum (landsforbund).

§ 2   FORMÅL

VUK vil arbeide for fremme av ukulelen som et folkelig og samlende gla´instrument.

Hvert medlem vil få opplæring og bli oppmuntret til også å delta i fellesoppgaver i offentlig sammenheng.

§ 3  MEDLEMSKAP OG AKTIVITETER

a. Medlemskap er åpent for alle, det kreves ingen forkunnskaper.

b. Styret setter opp terminlister for aktiviteter i hhv. høst- og vårsemester.

 Terminlistene gir, så langt det er mulig, oversikt over kurs, øvelser, aktiviteter etc.

c. VUK vil ta på seg spillejobber, sosialt eller mot betaling.

d. VUK vil invitere inn andre musikere, om dette kan komplettere miljøet.

e. VUK vil oppmuntre medlemmene til å delta i treff med likesinnede i visebevegelsen.

§ 4  ÅRSMØTE OG VALG

a. Årsmøtet avholdes i februar. Tid og sted må kunngjøres minst 4 uker i forveien.

b. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før.

c. Styret må sende ut innkalling og saksliste min. 1 uke før årsmøtet.

 Sakslisten skal ha disse punkter:

 1 Velge møteleder og referent.

 2 Årsmelding.

 3 Regnskap i revidert stand.

 4 Innkomne forslag.

 5 Kommende års kontingent.

 6 Valg av styret.

 7 Valg av revisor.

8 Avslutning.

d. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes med 2 ukers varsel om 2/3 av medlemmene forlanger det.

e. Vanlige saker avgjøres med 2/3 flertall, ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

§ 5  STYRE

a. Styret består av 5, 6 eller 7 medlemmer alt ettersom hvordan styrevervene fordeles.

Formann, nestleder, musikalsk leder, sekretær, kasserer, styremedlem, vara medlem.

Medlemmer til styret velges for en periode på 2 år med en forskyving på ett år for å ha kontinuitet i styret.

Formann, sekretær og styremedlem velges for en 2 årsperiode, mens

nestleder, musikalsk leder, kasserer og varamedlem velges for den andre 2 årsperioden.

b. Styret skal avholde minst to styremøter i året. Vedtak skal protokollføres.

c. Valgkomite : består av 3 personer. Minst en i valgkomiteen sitter to år.

§ 6  ØKONOMI

a. Regnskapsåret følger kalenderåret. Regnskap føres fortløpende av kasserer.

b. Honorar ved spilleoppdrag der flere av klubbens medlemmer deltar, tilfaller klubbkassen, 

evt. med fradrag av dokumenterte utgifter.

§ 7  OPPLØSNING

Oppløsning kan bare vedtas på årsmøte, ordinært eller ekstraordinært, med 2/3 flertall.

Klubbens eiendeler skal da selges, gjeld betales og midlene tilfalle et veldedig formål.

§ 8  VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan bare vedtas på årsmøte, ordinært eller ekstraordinært, med 2/3 flertall.

§ 9  UTLÅN AV VUK.s EIENDELER.

Utlånte eiendel(er) / utstyr, leveres tilbake i den stand som det var ved utlån.

Leder for gruppen eller den som låner utstyret er ansvarlig og må erstatte eiendel / utstyr med tilsvarende, ved skade / tap.